Bài tập về Vôn kế cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Bài tập về Vôn kế cực hay, có đáp án

A. Phương pháp giải

Dụng cụ để đo hiệu điện thế là vôn kế.

Trên mỗi vôn kế đều có ghi chữ V ( hoặc mV ). Vôn kế ghi chữ V thì đơn vị chức năng đo được dùng là vôn ( V ), nếu vôn kế ghi chữ mV tức là đơn vị chức năng đo được dùng là milivôn ( mV ). Mỗi vôn kế có số lượng giới hạn đo ( GHĐ ) và độ chia nhỏ nhất ( ĐCNN ) .

Kí hiệu của vôn kế trong mạch điện là Bài tập về Vôn kế cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Quảng cáo

Cách xác định giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của vôn kế.

– Căn cứ vào số chỉ lớn nhất và đơn vị chức năng ghi trên dụng cụ đo để xác lập GHĐ- Căn cứ vào số vạch chai trong hai vạch chia lớn liên tục và số ghi trên hai vạch chia liên tục để tính ĐCNN .

Cách chọn vôn kế phù hợp.

– Phải chọn vôn kế có GHĐ lớn hơn giá trị cần đo .- Nếu có GHĐ phù hợp thì ta nên chọn vôn kế nào có ĐCNN nhỏ hơn thì tác dụng sẽ đúng mực hơn .

Cách mắc vôn kế để đo hiệu điện thế.

Vôn kế được mắc song song vào mạch điện cần đo hiệu điện thế. Chốt dương của vôn kế được nối về phía cực dương của nguồn, chốt âm của vôn kế được nối về phía cực âm của nguồn .

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Khi dùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn cần chú ý chọn vôn kế:

Quảng cáo

A. Có kích cỡ phù hợpB. Có số lượng giới hạn đo phù hợpC. Có độ chia nhỏ nhất phù hợpD. Kết hợp B và CKhi dùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn cần chú ý quan tâm chọn vôn kế có GHĐ và ĐCNN phù hợp .

Chọn D

Ví dụ 2: Dùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu một bóng đèn. Phải mắc vôn kế như thế nào?

A. Mắc phía trước bóng đènB. Mắc phía sau bóng đènC. Mắc song song với bóng đènD. Cả ba cách mắcDùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu một bóng đèn. Phải mắc vôn kế song song với đèn .

Chọn C

Quảng cáo

Ví dụ 3: Cần đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện. Phải mắc vôn kế như thế nào?

A. Nối tiếp với nguồnB. Song song với nguồnC. Phía trước nguồnD. Phía sau nguồnDùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện. Phải mắc vôn kế song song với nguồn .

Chọn B.

C. Bài tập tự luyện

Câu 1: Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn trong hai trường hợp. Kết quả thu được là: 3,2V và 3,5V. Độ chia nhỏ nhất của vôn kế đã dùng là

A. 0,2 VB. 0,5 VC. 0,1 VD. 0,25 V
Hiển thị đáp án
Từ tác dụng 3,2 V ta hoàn toàn có thể thấy vôn kế có ĐCNN là 0,2 V hoặc 0,1 VTừ tác dụng 3,5 V thì hoàn toàn có thể thấy vôn kế có ĐCNN là 0,5 V hoặc 0,1 VKết hợp hai hiệu quả thì vôn kế phải có ĐCNN là 0,1 V .

Chọn C.

Quảng cáo

Câu 2: Khi dùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu vật tiêu thụ điện cần phải

A. Chọn vôn kế có số lượng giới hạn đo phù hợp với giá trị cần đo .B. Phải mắc vôn kế song song với vật cần đo .

 C. Mắc vôn kế sao cho dòng điện đi vào chốt (+) và đi ra từ chốt (-) của vôn kế.

D. Kết hợp cả A, B, C
Hiển thị đáp án
Khi dùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu vật tiêu thụ điện cần phải chọn vôn kế có số lượng giới hạn đo phù hợp với giá trị cần đo, mắc vôn kế song song với vật cần đo sao cho dòng điện đi vào chốt ( + ) và đi ra từ chốt ( – ) của vôn kế .

Chọn D.

Câu 3: Hãy cho biết vônkế nào sau đây có GHĐ phù hợp để đo hiệu điện thế của các dụng cụ dùng điện trong gia đình?

A. 500 mVB. 150 mVC. 10VD. 300V
Hiển thị đáp án
Các dụng cụ điện trong mái ấm gia đình sử dụng hiệu điện thế 220V nên ta cần dùng vôn kế có GHĐ 300 V .

Chọn D

Câu 4: Điền từ và cụm từ thích hợp để hoàn thành các câu sau:

a. Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch hay một vật tiêu thụ điện nào đó người ta dùng … … …. …. Trên mỗi vôn kế đều có ghi … …. Mỗi vôn kế đều có … … và … … .. GHĐ là giá trị ghi … ……. trên vôn kế. ĐCNN là giá trị … … … nhỏ nhất liên tục .b. Trước khi đo ta phải chọn vôn kế có … … và … … .. phù hợp. Mắc vôn kế … … với mạch điện hay vật tiêu thụ điện sao cho dòng điện đi vào … … … .. và đi ra … … … .. của vôn kế .c. Số chỉ của vôn kế chính là … … … .. của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch ( vật tiêu thụ điện ) đó có đơn vị chức năng là … … … … trên mặt của vôn kế .
Hiển thị đáp án

a. Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch hay một vật tiêu thụ điện nào đó người ta dùng vôn kế. Trên mỗi vôn kế đều có ghi chữ V hoặc mV . Mỗi vôn kế đều có GHĐ ĐCNN. GHĐ là giá trị ghi lớn nhất trên vôn kế. ĐCNN là giá trị giữa hai vạch chia nhỏ nhất liên tiếp.

b. Trước khi đo ta phải chọn vôn kế có GHĐ ĐCNN phù hợp. Mắc vôn kế song song với mạch điện hay vật tiêu thụ điện sao cho dòng điện đi vào chốt (+) và đi ra chốt (-) của vôn kế.

c. Số chỉ của vôn kế chính là giá trị của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch (vật tiêu thụ điện) đó có đơn vị là chữ ghi trên mặt của vôn kế.

Câu 5: Vôn kế có kim chỉ các giá tị 1,2,3,4 như hình, hãy đọc các giá trị đó

Bài tập về Vôn kế cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Hiển thị đáp án
GHĐ của vôn kế này là 250V ; ĐCNN là 5V .Kim ở vị trí 1 chỉ 50 V .Kim ở vị trí 2 chỉ 130 V .Kim ở vị trí 3 chỉ 180 V .Kim ở vị trí 4 chỉ 225V .

Câu 6: Để đo hiệu điện thế ở hai đầu bóng đèn, ta có các dụng cụ: Vôn kế, ampe kế, đồng hồ đo điện đa năng. Ta sử dụng dụng cụ nào để đo hiệu điện thế?

Hiển thị đáp án
Để đo hiệu điện thế ta hoàn toàn có thể dùng vôn kế hoặc đồng hồ đeo tay đo điện đa năng sử dụng tính năng vôn kế .

Câu 7: Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của vôn kế sau:

Bài tập về Vôn kế cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Hiển thị đáp án
Vôn kế này có GHĐ là 300V ; ĐCNN là 10 V.

Câu 8: Hãy cho biết vôn kế sau có mấy thang đo, GHĐ và ĐCNN của mỗi thang?

Bài tập về Vôn kế cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Hiển thị đáp án
Vôn kế này có hai thang đo : thang đo 12 V và thang đo 6VThang đo 12 V có GHĐ là 12 V ; ĐCNN là 0,2 VThang đo 6 V có GHĐ là 6V ; ĐCNN là 0,1 V.

Câu 9: Hãy cho biết vôn kế nào trong cột A có thể dùng để đo hiệu điện thế của các dụng cụ điện trong cột B

Bài tập về Vôn kế cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Hiển thị đáp án
Chọn vốn kế có GHĐ lớn hơn hoặc bằng với giá trị lớn nhất của dụng cụ cần đo .Ta có cách chọn vôn kế phù hợp là 🙁 1 ) – c ; ( 2 ) – b ; ( 3 ) – d ; ( 4 ) – a .

Câu 10: Sử dụng cùng một vôn kế.

– Khi đo hiệu điện thế giữa hai cực của một bóng đèn, học viên An ghi được tác dụng đúng mực là 4,25 V .- Khi đo hiệu điện thế giữa hai đầu của một cái quạt nhỏ học sinh Bình ghi được hiệu quả đúng mực là 6,05 V .Hỏi vôn kế đã dùng có ĐCNN là bao nhiêu ?
Hiển thị đáp án
Dựa vào tác dụng đo của học viên An thì vôn kế này hoàn toàn có thể có ĐCNN là 0,05 V hoặc 0,01 V hoặc 0,25 V .Dựa vào hiệu quả đo của học sinh Bình thì vôn kế này hoàn toàn có thể có ĐCNN là 0,05 V hoặc 0,01 V .Kết hợp cả hai phần trên, vôn kế này hoàn toàn có thể có ĐCNN là 0,05 V hoặc 0,01 V .
Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 7 tinh lọc, có đáp án hay khác :

Đã có giải thuật bài tập lớp 7 sách mới :

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết – Bài tập Vật Lý 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.